Fête Date Début
(veille)
Début
(matin)
Fin
Rosh Hashana 1erjour 26/09/22 dimanche 19h25    
Rosh Hashana 2ème jour 27/09/22 lundi 20h28   20h26
Jeûne de Gdalia 28/09/22   6h12 20h14
Yom Kipour 05/10/22 mardi 19h06   20h09
Souccot 1 10/10/22 dimanche 18h55    
Souccot 2 11/10/22 lundi 19h59   19h57
Ḥol haMoed Souccot 3 12/10/22      
Ḥol haMoed Souccot 4 13/10/22      
Ḥol haMoed Souccot 5 14/10/22      
Ḥol haMoed Souccot 6 15/10/22      
Ḥol haMoed Souccot 7, Hoshaana Raba 16/10/22      
Shemini Atseret 1 17/10/22 dimanche 18h41    
Shemini Atseret 2, Simḥat Torah 18/10/22 lundi 19h46   19h44
Ḥanouka 1ère journée (allumage la veille !) 19/12/22 dimanche 17h39    
Ḥanouka 2ème journée 20/12/22 17h39    
Ḥanouka 3 21/12/22 17h40    
Ḥanouka 4 22/12/22 17h40    
Ḥanouka 5 23/12/22 17h41    
Ḥanouka 6 24/12/22 17h41    
Ḥanouka 7 25/12/22 17h42    
Ḥanouka 8 26/12/22 17h43    
Jeûne du 10 Tevet 03/01/23   7h00 17h50
Tou bi Shvat 06/02/23      
Jeûne d'Esther 06/03/23   5h49 19h19
Pourim 07/03/23      
Pessaḥ 1 06/04/23 mercredi 20h08    
Pessaḥ 2 07/04/23 jeudi 21h17   (shabbat)
Ḥol haMoed Pessaḥ 3 08/04/23      
Ḥol haMoed Pessaḥ 4 09/04/23      
Ḥol haMoed Pessaḥ 5 10/04/23      
Ḥol haMoed Pessaḥ 6 11/04/23      
Pessaḥ 7 12/04/23 mardi 20h17    
Pessaḥ 8 13/04/23 mercredi 21h27   21h29
Yom haShoa 18/04/23      
Yom haatzmaout 26/04/23      
Lag ba Omer 09/05/23      
Yom Yeroushalayim 18/05/23      
Shavou'ot1 26/05/23 jeudi 21h19    
Shavou'ot 2 27/05/23 vendredi 22h41   22h42
17 Tamouz 06/07/23   3h18 22h47
Tisha be Av 27/07/23 mercredi 21h38   22h23

cf site http://www.calj.net/fetes

 

Comments powered by CComment